Example title

НАЙ-ГОЛЯМОТО СТУДИО ЗА РИСУВАНЕ И ВИНО В СОФИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА “ART izba”

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  Рисуване и вино ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на услугите на платформата за електронна търговия www.artizba.bg наричана по долу с търговското си наименование „ART izba”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Рисуване и вино ЕООД“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 33 Е
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Черни връх 33 Е
 4. Данни за кореспонденция: info@artizba.bg, телефон 0894 394 054
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206199842.
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. ART izba e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.artizba.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, както и използване на предлаганите от Доставчика в платформата услуги (рисуване и вино), включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат услугите, стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка, както и начини за ползване на предлаганите услуги;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките и услуги, предлагани от в платформата ART izba;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ART izba електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Доставчика в платформата ART izba;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата ART izba чрез интерфейса на страницата на www.artizba.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.artizba.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчикът в платформата ART izba организира доставянето / изпълнението на стоките / услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата ART izba договор за покупко-продажба на стоките и услугите, на адрес http://www.artizba.bg Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата ART izba се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки, както и да осугури използването на предлаганеата от него услуга (рисуване и вино). Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата ART izba.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата ART izba възнаграждение за доставените стоки, както и за предоставената услуга съгласно условията, определени в платформата ART izba и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ART izba.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ART izba се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ART izba

Чл. 7. (1) За да използва ART izba за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и/или услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата ART izba, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай"; „Запази сега” или „Купи”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата ART izba, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата ART izba стоки или услуги.

(2) В случаите на поръчка на стоки или услуги без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките или посещаване на студиото с цел възползване на предоставената от доставчика услуга.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките или услугите в платформата ART izba по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ART izba.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата ART izba стоки или услуги и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката (ако има такава);

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ART izba, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките/услугите, предлагани от Доставчика в платформата ART izba са определени в профила на всяка стока в платформата ART izba.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата ART izba в профила на всяка стока в платформата ART izba.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата ART izba и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата ART izba.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата ART izba преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата ART izba или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата ART izba имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата ART izba цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата ART izba на адрес www.artizba.bg  и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на www.artizba.bg  и в Приложение № 2 към тези общи условия.

Отказ от предлаганата услуга (Рисуване и вино)  

За отказ от дадено събитие от предлаганата от нас услуга „РИСУВАНЕ И ВИНО” може да го направите по всяко време по имейл, за което не дължите никакво обяснение!
- За отказ по-ранно от 48 ч. преди началото на събитието може да поискате пълно възтановяване на заплатената от вас услуга или да получите ваучер на същата стойносто и в рамките на 3 месеца от издаването му да си изберете друго събитие.
Ако изберете възтановяване на сумата, тя ще бъде възтановена в рамките на 14 дни от предоставения писмен отказ по имейл.
- За отказ при по-малко от 48ч до началото на събитието вие губите правото за да се възползвате повторно от вече заплатената сума, за целта може да преотстъпите вашето място на трети лица като е необходимо да ни предупредите по имейл не покъсно от 24 ч. Преди събитието. В протувен случай ART izba си запазва правото да анулира дадената резервацяи с което става и невъзможно възползването на заплатената сума.

Отказ от частно парти:

     При неизпълнение на задължението за заплащане на възнаграждението, при условията и в упоменатия срок, Възложителят дължи на ART izba неустойка в размер на 5 % за всеки ден просрочие, но не повече от 30% от цялото възнаграждение.

     В случай, че ART izba не организира и проведе събитие, същият дължи връщане на авансово преведената сума в двоен размер.

     ART izba си запазва правото при настъпване на непредвидими и/или непредотвратими събития да отмени дадено мероприятие и/или да промени началния му час, като в този случай следва да информира Възложителя незабавно.

     Възложителят се задължава при невъзможност за провеждане на събитието да уведоми ART izba не по-късно от 2 (две) седмици преди него, като в този случай може да поиска обратно вече заплатената сума, след като АРТ изба приспадне настъпилите разходи по организацията на вече потвърденото събитие или събитието да бъде проведено в друг ден и час, след предварително договаряне между страните.  

    
 В случай на отказ от събитието, от страна на Възложителя при по-малко от 2 /две/ седмици преди него, Възложителят губи възможноста да се възползва от предварително преведената сума от него, освен когато е налице допълнително договаряне за провеждане на събитието в друг ден и час, като ART izba си запазва правото да откаже, предложи друга удобна дата и час или окончателно откаже предоговаряне на първоначалните дата и час.

     ART izba не носи отговорност в случай, че предварително уточненият брой гости не посетят събитието. Сумата за тях не може да бъде възстановена или приспадната от друго предстоящо събитие, ако такова бъде предвидено.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата ART izba не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата ……. на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез имейл: info@artizba.bg

(8) Когато доставчикът в платформата ART izba не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата ART izba.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата ART izba не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата ART izba.

(3) Ако Доставчикът в платформата ART izba не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата ART izba се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата ART izba може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата ART izba.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата ART izba съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата ART izba не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата ART izba предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата ART izba ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата ART izba има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата ART izba има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата ART izba.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата ART izba има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата ART izba.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата ART izba има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата ART izba има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: ……………………….

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата ART izba, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата ART izba и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата ART izba и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата ART izba и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

 (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата ART izba, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.artizba.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата ART izba се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата ART izba В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата ART izba в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата ART izba и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на ART izba и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ART izba.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ART izba се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата ART izba и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.06 2021 г.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.artizba.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.artizba.bg Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  Действие на отказа.
 7. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 8. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 9. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА РИСУВАНЕ И ВИНО

- Може да се откажете от всички наши услуги и/или продукти по всяко време като следва:

За отказ от дадено събитие от предлаганата от нас услуга „РИСУВАНЕ И ВИНО” може да го направите по всяко време по имейл, за което не дължите никакво обяснение!
- За отказ по-ранно от 48 ч. преди началото на събитието може да поискате пълно възтановяване на заплатената от вас услуга или да получите ваучер на същата стойносто и в рамките на 3 месеца от издаването му да си изберете друго събитие.
Ако изберете възтановяване на сумата, тя ще бъде възтановена в рамките на 14 дни от предоставения писмен отказ по имейл.
- За отказ при по-малко от 48ч до началото на събитието вие губите правото за да се възползвате повторно от вече заплатената сума, за целта може да преотстъпите вашето място на трети лица като е необходимо да ни предупредите по имейл не покъсно от 24 ч. Преди събитието. В протувен случай ART izba си запазва правото да анулира дадената резервацяи с което става и невъзможно възползването на заплатената сума.

Често задавани въпроси?
Скъпи приятели, тук се надяваме да намерите отговор на вашите въпроси.
В случай че не намирате отговор, молим да се свържете са нас по имейl или телефон:
info@artizba.bg

0894 394 054

Тези често задавани въпроси са част от общите условия, като тук обобщено сме дали обяснение за услугата която предлагаме.
Молим, прочетете изцяло публикуваните настоящи Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от ART izba, включително и чрез уебсайта www.artizba.bg


А/        Каква е цената и Какво е включено в нея?

Цената за едно рисуване за един човек е 36 лв!
В цената са включени всички необходними материали за рисуването, безплатна чаша вино, бутилка минерална вода 330мл и картината си остава за вас.
За малките художници сме предвидили сокчета.
Допълнителна чаша вино = 6лв; вода 330мл= 1.50лв; вода 750мл = 3лв; сокче = 2.50лв
Внасянето на храни и напитки не е позволено, и може да бъде таксувано!
За внасяне на храни и напитки молим обърнете се към нашите колеги не по-късно от 48ч. Преди началото на събитието!
Б/        Как да си запаза място?

1.         За да участвате в събитие с рисуване и вино, необходимо е първо да изберете събитие от нашия календар.
2.         След избор на събитието, необходимо е да изберете от предлаганото количество, колко места желаете за запазите за избраното от вас събитие, след което да клинкенте на бутона „Запази сега”
3.         Необходимо е да попълните информацията която се изисква за  участник който прави резервацията.
4.         След избор на метод за плащане остава само да Завършите вашата поръчка/резервация.
5.         След завършената поръчка/резервация, на вашия екран ще се изпише подробна информация относно вашата поръчка/резервация, като най-горе ляво ще имате № на поръчка.
6.         Когато посетите нашето студио за избраното от вас събитие, необходимо е да предоставите този номер на нашите колеги, които да отбележат вашето посещение.

 1. На нашия бар ще може да вземете вашата напитка.

 

 

В/        Как мога да платя?

 1. При направата на резервация, ще имате възможност да изберете от няколкоте възможности за плащане.

-           плащане на място
(

-           използване на ваучер

( Плащането на ваучер става само когато участникът има такъв и предварително е вписал номерът от самия ваучер в полето „Код на ваучер”)

-           плащане с карта

( За плащане с карта ART izba ползва услугите на MY POSS, Където в реално време ще можете да заплатите чрез платформата на MY POSS).

-           банков превод
            ( Можете да направите банков превод, като при избор на тази опция и след завършване на вашата поръчка/резервация на екрана ви ще се появи подробна информация относно как да заплатите самото участие. Също така тази информация ще бъде получена и на посочения от вас имейл. Необходимо е да получим дължимата сума до 48ч. след завършване на вашата поръчка/резервация, в противен случай вашата резервация ще бъде анулирана.
За анулирана но вече платена резервация  виж разделение „Анулирана резервация”

 

Г/         Подаръчен ваучер

*          Как да закупя подаръчен ваучер?
                        - Подаръчен ваучер може да закупите като изберете от нашия сайт един от 3те продукта ваучери които предлагаме.Ваучер буренце, ваучер палитра или Дигитален ваучер.
  След избор на желания от вас продукт избираме количество (колко ваучери желаете да закупите),
от опциите избирате дали желаете ваучерът да го получите на място от нашето студио или да бъде изпратен по еконт. Доставката е за ваша сметка! (не важи за дигиталния ваучер)
След попълване на задължителните полета кликате на бутона „ЗАПАЗИ СЕГА” след което попълвате информация за участникът ( т.е. информация на поръчителя на ваучерат/ не ползвателя)
Избирате метод на плащане и завършвате вашата поръчка.
Ваучерът (Буренце или палитра) ще бъдат изпратени до 3 работни дни след получаване на дължимата за тях сума. (обикновено е на следващия работен ден, зависимост от заетоста на нашите колеги)
Дигиталния ваучер ще бъде изпратен на имейла на поръчителя в рамките на 3-6 работни часа.
ВАЖНО: Ваучерът не може да бъде бъде закупен с използването на друг ваучер!
Ваучерът не може да бъде закупе с използването на талони за отстъпка!
Цената на един ваучер е 35лв.
При опит за злоупотреба, ваучерите ще бъдат иззети с което ще бъде и премахната възможноста за възползване от тях.

 1. Ваучер буренце

            -Ваучерът буренце е изцяло нов продукт, изработен е от дървена основа със професионален печат върху него. В деня на рисуването необходимо е ваучерът да го носите с вас, за да бъде отбелязан че вече е използван. След използването на ваучерат той си остава като сувенир за вас.

 

 1. Ваучер палитра

            -Ваучерът палитра е наш познат дизайн който вече повече от 3 год. Предлагаме, и ханй-хубавото е че вече е с нов дизайн.  Също като ваучерът буренце и той е изработен на дървена основа с професионален печат, като най-хубавото е че след използването му той си остава като сувенир за вас.  В деня на рисуването необходимо е ваучерът да го носите с вас, за да бъде отбелязан че вече е използван.


 1. Дигитален ваучер
  - Дигиталните ваучери ги получавата на имейла посочен от вас при самата поръчка в рамките на 3-6 часа след като сумата за тях бъде получена. Не е необходимо разпечатване на ваучера,  В деня на рисуването необходимо е да ни покажете снимка на самия ваучер изпратена на вашия имейл.

 

* Как да си запазя място с подаръчен ваучер?
За запазване на място с подаръчен ваучер е също толкова лесно колкото стандартната резрвация. Избирате си събитие което желаете да посетите, следвате стъпките на сайта  (подробности точка А) ,
 Номерът на ваучера го изписвате в полето „КОД ЗА отстъпка / ВАУЧЕР / талон”.

От методите за плащане избирате плащане с ваучер след което завръшвате вашата поръчка.
ВАЖНО: за използването на повече от един ваучер необходмимо е да направите нова резервация.


Д/        Лоялна програма
    *Лоялната програма дава възможност на нашите редовни клинети да ползват допълнителни услуги. За целта при вашето първо посещение вие получавате талон с първия му печат а при всяко следващо посещение вие получавате допълнителни печати и когато съберете 7 печати , 8 то посещение е безплатно за вас.
Т.е. 1 рисуване = 1 печат = 5лв
       7 рисуваня = 7 печати = 35лв
       8-мо рисуване = Безплатно
  
Няма ограничение във времето за събирането на 7те печати.
Когато съберете всички 7 печати на едно талонче, вие ще получите код с който да си направите следващата безплатна резервация. Кодът за безплатното рисуване е с валидност 1 месец от издаването му и не подлежи на удължаване.
Отделните печати не може да бъдат монетизирани.
Не се допуска комбинация на печатите от няколко различни талончета.
При опит за злоупотреба, талончетата ще бъдат иззети с което ще бъде и премахната възможноста за възползване от тях.
При смачкано или огънато талонче, може да поискате от нашите колеги да ви издадът ново, като всички събрани печати се запазват, а старото се предава на колегите.
При ощетено повече от 70% талонче, с което става неясно съдражанието му, то автоматично се счита за анулирано.
За изгубено или с изтекъл срок талонче, ART izba не носи отговорност!

* Запазване на място с талон „лоялна програма”
- За запазването на място с талон, молим видете секция
(* Как да си запазя място с подаръчен ваучер?)

Е/    ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА

- Може да се откажете от всички наши услуги и/или продукти по всяко време като следва:

За отказ от дадено събитие от предлаганата от нас услуга „РИСУВАНЕ И ВИНО” може да го направите по всяко време по имейл, за което не дължите никакво обяснение!
- За отказ по-ранно от 48 ч. преди началото на събитието може да поискате пълно възтановяване на заплатената от вас услуга или да получите ваучер на същата стойносто и в рамките на 3 месеца от издаването му да си изберете друго събитие.
Ако изберете възтановяване на сумата, тя ще бъде възтановена в рамките на 14 дни от предоставения писмен отказ по имейл.
- За отказ при по-малко от 48ч до началото на събитието вие губите правото за да се възползвате повторно от вече заплатената сума, за целта може да преотстъпите вашето място на трети лица като е необходимо да ни предупредите по имейл не покъсно от 24 ч. Преди събитието. В протувен случай ART izba си запазва правото да анулира дадената резервацяи с което става и невъзможно възползването на заплатената сума.

ВАЖНО: Повече подробности относно отказ от услугата може да прочетете в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по-горе!


Ж/  Снимки и видео
По време на самото рисуване нашите колеги правят снимки и видеа с рекламна цел, споделяне в социалните мрежи, както и изготвянето на специални банери, плакати и друг вид рекламни материали. Снимките също може да ви бъдат изпратени на посочен от вас имейл.
 ART izba обещава да не злоупотребява и уврежда доброто име на лицата на самите снимки и видеозаписи.
В случай че не желаете да бъдете снимани, молим предупредете нашите колеги при пристигането в нашето студио.

ВАЖНО:
Нашите студия са под постяоно видео наблюдение с цел предодвратяване на нежелани ситуации. Охранителните камери няма как да бъдат спряни преди, по време и след самото рисуване. Записите автоматично се изтриват не по-късно от 30 календарни дни.

С уважение:
ART izba
Най-голямото студио за рисуване и вино в столицата.